{Wdrażanie Polityki Ochrony Danych Osobowych zgodnych z RODO}

Z Serwisantami Twoje dane są bezpieczneSzanowni Państwo,

wymogi prawa nakładają na Zarządy organizacji obowiązek podjęcia szeregu działań o charakterze organizacyjnym i technicznym w zakresie ochrony przetwarzanych informacji. Aby podołać tym wymaganiom niezbędne i celowe jest wprowadzenie w firmie  Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

Konieczność wdrożenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych wynika zatem z dwóch aspektów: biznesowego i prawnego.


Aspekt biznesowy to dbałość o interesy firmy, a przede wszystkim ochrona jej tajemnic. Kluczową sprawą jest tutaj ochrona tzw. tajemnicy przedsiębiorstwa, zdefiniowanej w Ustawie z 16 kwietnia 1993 r. zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U., Nr 47, poz. 211).

Aspekt prawny - Spośród informacji prawnie chronionych najpowszechniejsze są oczywiście dane osobowe (pracowników i klientów), które przetwarzane są niemal w każdej organizacji. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).


Opracujemy i wdrożymy w Państwa firmie Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym.


Co mówią przepisy?


- przetwarzanie danych osobowych w zbiorze bez prawa przetwarzania tych danych (art. 49 ust. 1 ustawy)
odpowiedzialny: administrator danych
zagrożenie karą: grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2


- przetwarzanie danych wrażliwych, o którym mowa w art. 27 ust 1 ustawy bez prawa przetwarzania tych danych (art. 49 ust. 2 ustawy)
odpowiedzialny: administrator danych
zagrożenie karą: grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3

- przetwarzanie danych osobowych w zbiorze niezgodnie z celem utworzenia zbioru (art. 50 ustawy)
odpowiedzialny: administrator danych
zagrożenie karą: grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku


- udostępnianie danych osobowych lub umożliwianie dostępu do nich osobom nieupoważnionym (art. 51 ust. 1 ustawy)
odpowiedzialny: administrator danych, osoba zobowiązana do ochrony danych osobowych
zagrożenie karą: grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2


- naruszenie choćby nieumyślne obowiązku zabezpieczenia danych osobowych przed zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem (art. 52 ustawy)
odpowiedzialny: administrator danych, osoba zobowiązana do ochrony danych osobowych
zagrożenie karą: grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku


- nie zgłoszenie do rejestracji zbioru danych będąc do tego zobowiązanym (art. 53 ustawy)
odpowiedzialny: administrator danych
zagrożenie karą: grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku


Możemy być Waszym ABI

Możemy być Państwa Administratorem Bezpieczeństwa Informacji(ABI), dzięki czemu to my będziemy odpowiedzialni za prawidłowe przetwarzanie danych i ich bezwzględne bezpieczeństwo.


Obowiązki administratora danych dotyczą:
1.    Zapewnienia legalności przetwarzania danych.
2.    Zobowiązań informacyjnych względem osoby, której dane dotyczą.
3.    Obowiązku zgłoszenia danych.
4.    Obowiązku umożliwienia kontroli sposobu przetwarzania danych przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
5.    Obowiązku zabezpieczenia danych.
6.    Obowiązku prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych i obowiązku prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.